#nostalgia mocno, przygody…

#nostalgia mocno, przygody spizganego psa Ferdynanda ;D

#polskiebajki #retro #film #kultura #prl